OracleDay 2014 Turkey, My presentation

troug-zekeriyabesiroglu

OracledayZekeriya

Advertisements